Projecten

Bereikbaar platteland

Vanaf oktober 2017 tot november 2018 was ik, in opdracht van de provincie Drenthe, projectleider voor "Anders benutten". Dit is een gezamenlijk project van de noordelijke provincies en het ministerie van I&M. Doel is aandragen van oplossing om de bereikbaarheid van bovenlokale voorzieningen op het platteland te waarborgen. 

Personenvervoer over water

Zomer 2016 was ik betrokken bij het opstellen van de Visie Personenvervoer over water die Mobycon heeft gemaakt voor de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

Interim-hoofd OV in Fryslân

Van oktober 2014 tot augustus 2017 was ik via de detacheringspoot van verkeersadviesbureau Mobycon werkzaam als coördinator OV bij de provincie Fryslân. De provincie "gaat over" het OV, zowel trein als bus. Ik was betrokken bij periodieke aanbestedingen van het OV, bij beleidsontwikkelingen en bestuurlijke ad hoc-vragen, en bij regionale en landelijke overleggen.

Second opinion Omgevingsplan Provincie Flevoland

De Provincie Flevoland heeft een concept-omgevingsplan opgesteld. Dit is een geheel van Streekplan, Waterhuishoudingsplan, Milieubeleidsplan en Verkeers- en vervoersplan. Om tot een uitvoeringsgericht plan te komen heeft de Provincie een zevental geografische speerpunten benoemd. Realisatie van die speerpunten moet projectmatig gebeuren.
In samenwerking met Ecorys heeft SchoutenConsult een second opinion gedaan op de raming van de voor dit projectmatig werken nodige capaciteit. In deze second opinion, die het karakter had van een interviewronde bij anbtelijke top en projectleiding, kwamen vragen aan de orde rond ambtelijke capaciteit, verhouding tussen lijn- en projectorganisatie, mogelijke prioriteiten tussen speerpunten en rond wijze van aansturing.
De opdracht vond plaats in augustus en september 2006 en vormde input voor heidagen, begin oktober, van het College van GS en de ambtelijke top.

Marktverkenning voor PeekTraffic

PeekTraffic, een in Amersfoort gevestigde leverancier van verkeerssystemen, wil graag inzicht in de kansen op de Amsterdamse markt. daarbij gaat het zowel om verkeerssystemen in algemene zin, als om systemen voor het Openbaar Vervoer.
De marktverkenning loopt in oktober en november 2006 en heeft de vorm van een serie gesprekken met Stadsregio Amsterdam, Gemeentelijk Vervoerbedrijf, Bestuursdienst, Dienst Ruimtelijke Ordening en Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer.

Parkeerbeleid in Haarlem

SchoutenConsult zorgt van oktober 2006 t/m juni 2007 voor versterking van de Afdeling Verkeer van de Sector Stadsbeheer in Haarlem. Beleidsmatige bijdragen worden geleverd aan de onderwerpen bewonersparkeren, nieuw parkeerverwijzingssysteem en marktverkenning voor ontwikkeling van een nieuwe parkeergarage.

Bestuursopdrachten in kader Omgevingsplan Flevoland

In samenwerking met Ecorys worden de Speerpuntprojecten uit het Omgevingsplan Flevoland in de vorm van concrete bestuursopdrachten gegoten. Dit project liep van december 2006 t/m februari 2007.

Bijdrage aan "PROCEED"

Ecorys/AVM wordt ondersteund bij dit EU-project: een benchmark inzake Openbaar Vervoer in middelgrote steden (januari 2007).

Verkeer en Vervoer in Almere

Voor de afdeling Verkeer&vervoer van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Almere trad SchoutenConsult van mei 2007 t/m mei 2009 op als projectleiding voor de introductie van Bromfiets op de Rijbaan. Verder begeleiding onderzoek naar verbetering ontsluiting Stadshart. Tenslotte wordt een visie ontwikkeld op de Spoorzone, dit i.v.m. de voorgenomen gedeeltelijke viersporigheid van de Flevolijn vanaf ca. 2012.

Invoeringsplan CVV Hoekse Waard

Vanaf januari 2008 werken SchoutenConsult en Ecorys-AVM gezamenlijk aan een haalbaarheidsstudie naar een vervoerssysteem voor doelgroepen in de gezamenlijke gemeenten in de Hoekse Waard. Met grote aandacht voor de geografische en bestuurlijke karakteristieken van deze regio is een voorstel voor een systeem van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) gemaakt en aan  de betrokken bestuurders gepresenteerd. Najaar 2009 nemen deze, gehoord hun resp. raadscommissies, een beslissing over invoering, waarna een Invoerinsplan moet worden gemaakt en aanbesteding voorbereid.

Bestuur Regio Utrecht (BRU)

Vanaf augustus 2008 tot medio september 2009 op interimbasis coördinator van aanvankelijk het Team Infrastructuur binnen de Sector verkeer en Vervoer en na een reorganisatie van het team Regie op Uitvoering.

Stationsgebied Driebergen/Zeist

Gedurende 2010 vervulde SchoutenConsult in opdracht van de Provincie Utrecht het projectleiderschap, namens alle regionale partijen, bij de planvorming rond de vernieuwing van het Stationsgebied Driebergen/Zeist. Die vernieuwing zal gelijk oplopen met de spoorverdubbeling ter plekke, die in het lader van  het Programma Hoogfrequent Spoor zal worden gerealiseerd.

Bereikbaarheidsvisie Z-Kennemerland

Tijdens een langlopende opdracht voor de gemeente Haarlem, van eind 2009 tot voorjaar 2013 is de totstandkoming van een Regionale Bereikbaarheidsvisie voor Zuid-Kennemerland verzorgd. Daarbij ging het om inhoud, procesbegeleiding, het regelen van de  benodigde financiën en de finale besluitvorming in alle betrokken gemeenteraden. 

Parkeervisie Haarlem

In dezelfde periode is gezorgd voor de totstandkoming van de Parkeervisie Haarlem. Ook hier strekte de opdracht zich uit over de inhoud, de procesbegeleiding, financiële aspecten en begeleiden van de besluitvorming in de gemeenteraad.